ΣΚΟΠΟΙ

Οι βασικοί σκοποί του ΙΜΔΑ είναι: η έρευνα, μελέτη, προαγωγή και διάδοση, προάσπιση, προστασία και διαφύλαξη των διεθνώς αναγνωρισμένων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για όλους χωρίς διακρίσεις .

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΜΔΑ

Εναρμόνιση κοινωνικών πολιτικών με τις διεθνώς καθιερωμένες αρχές και τους κανόνες Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Ήδη εδώ και χρόνια καταβάλλεται προσπάθεια διάδοσης της θεμελιώδους - κατά τη γνώμη μας - αρχής ότι κάθε πολιτική που αφορά την αντιμετώπιση και ρύθμιση κάποιου κοινωνικού προβλήματος πρέπει να στηρίζεται στις αρχές και τους κανόνες των διεθνώς αναγνωρισμένων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αντίθετα, όταν συγκρούεται κάθε κοινωνική πολιτική ευθέως με αυτά ή στηρίζει εθνικές παραδόσεις και πρακτικές που υπονομεύουν τα Δικαιώματα του Ανθρώπου - τα οποία είναι παγκόσμια, αδιαίρετα και αλληλοεξαρτώμενα - είναι προορισμένη να αποτύχει. Προκαλεί, δε, ρήγματα στη σημαντικότερη και ευγενέστερη κατάκτηση της ανθρωπότητας, που είναι το ενιαίο και παγκόσμιο οικοδόμημα των Αρχών και Κανόνων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η συμβολή των παρακάτω έργων:

1. Droitsdelhommeetpolitiqueanticriminelle, διεύθυνση έκδοσης: A. Yotopoulos-Marangopoulos, Εκδόσεις Σάκκουλας/Bruylant, Αθήνα/Βρυξέλλες, 2007, 267 σελ. (γαλλικά και αγγλικά), ιδίως σελ. 13-21, 173-190, 277-8.

2. Lapauvreté, undéfipourlesdroitsdelhomme, διεύθυνση έκδοσης: Ε. Decaux, A. Yotopoulos-Marangopoulos, Σειρά ΙΜΔΑ, Νο 14, Εκδόσεις A. PedoneΠαρίσι, 2009, 281 σελ., ιδίως σελ. 15-24, 255 και 277-8.

3. Ομαδική βία και επιθετικότητα στα σχολεία, Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, διεύθυνση έκδοσης: Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, χορηγός ΙΜΔΑ, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2010, 367 σελ., ιδίως σελ. 206-207 και 228-232.

 

4. Η εγκληματολογία απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, διεύθυνση έκδοσης: Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2011, 333 σελ. (ελληνικά), ιδίως σελ. 297-304 (βλ. και διάφορες μελέτες και σχόλια της Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Προέδρου του ΙΜΔΑ, όπως, A. Yotopoulos-Marangopoulos, Politique (Anti)criminelleetDroitsdeLHomme, unethéoriegénéraleetquelquesdéfisparticuliers, inAnnalesInternationalesdeCriminologie, 2004, no 42, 1/2, σελ. 7-20).