ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Ιστορικό:

Η Ομάδα Νέων του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ιδρύθηκε το Μάιο του 2003 με πρωτοβουλία της Αιμιλίας Ιωαννίδου, φοιτήτριας τότε της Νομικής Σχολής Αθηνών. Ο αρχικά ολιγάριθμος πυρήνας της Ομάδας, απαρτιζόμενος αμιγώς από προπτυχιακούς φοιτητές της Νομικής Σχολής Αθηνών, διευρύνθηκε σταδιακά όσον αφορά τόσο τον αριθμό, όσο και τις ηλικίες, τις σχολές ή την επαγγελματική δραστηριότητα των μελών της, για να φτάσει στη σημερινή ευρεία Ομάδα. Οι δραστηριότητες που οργανώθηκαν από την Ομάδα έχουν μέχρι σήμερα επιτρέψει σε μεγάλο αριθμό νέων να συμβάλουν στην προσπάθεια προώθησης της υπόθεσης των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

  • Σκοποί:

   Η Ομάδα, αναπόσπαστο τμήμα του ΙΜΔΑ, ενστερνιζόμενη τις αρχές του Ιδρύματος όπως αυτές αναφέρονται στην Ιδρυτική του πράξη, υπηρετεί τους σκοπούς του και μετέρχεται τα ίδια με τα χρησιμοποιούμενα από αυτό μέσα δράσης.

   Ειδικότερο στόχο της Ομάδας Νέων αποτελεί η παροχή στους ενδιαφερόμενους νέους ανθρώπους της δυνατότητας να συμμετέχουν ενεργά στη διάδοση των αρχών και κανόνων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως μεταξύ των νέων, και στην προώθησή τους γενικά μέσω της επιστημονικής προσέγγισης αλλά και της κοινωνικής παρέμβασης που επιδιώκει η Ομάδα.

  • Δραστηριότητες:

Δραστηριότητες όπως η διοργάνωση εκδηλώσεων-συζητήσεων, η σύνταξη περιοδικής έκδοσης, (τόσο σε ηλεκτρονική, όσο και σε έντυπη μορφή), καθώς και ψηφισμάτων για θέματα επικαιρότητας σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου, η εκπόνηση επιστημονικών ερευνών και η συνακόλουθη δημοσίευσή τους ή έκδοσή τους ως βιβλίων, αλλά και οι «κύκλοι συζητήσεων», οι εβδομαδιαίες τακτικές ενημερώσεις για θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου στα πλαίσια των εβδομαδιαίων τακτικών συνεδριάσεων καθώς και πολλές άλλες δραστηριότητες παρέχουν σε πλήθος νέων ανθρώπων τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν ατομικά και συλλογικά προς την κατεύθυνση της προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και να αντιληφθούν την επιτακτική αναγκαιότητα της συστράτευσης όλων των πολιτών για την προάσπισή τους.

………………………………………………………………….

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Ιδρύματος: 210-3623919, 210-3637455, και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: secretariat@mfhr.gr