Οι προοπτικές στο ζήτημα της ευθανασίας μετά την υπόθεση Lambert κατά Γαλλίας

των Στ.-Ν. Αναστασίου και Σ. Καλέα

Η παρούσα μελέτη που συντάχθηκε στο πλαίσιο της Ομάδας Νέων του ΙΜΔΑ πραγματεύεται ένα ευαίσθητο ζήτημα, αυτό της ευθανασίας. Αρχικά, γίνεται προσπάθεια ορισμού αυτής, καθώς επίσης τονίζεται και η πολυπλοκότητα του ζητήματος. Έπειτα, επιχειρείται η ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου που υφίσταται γύρω από την ευθανασία στη Γαλλία, ήτοι του Ν. 2005-370 της 22ης Απριλίου 2005, γνωστού και ως Leonetti Act. Η παράθεση δρα εισαγωγικά και επεξηγηματικά για την κύρια υπόθεση Lambert and others v. France [GC], no. 46043/14, ECHR 2015, που στάθηκε αφορμή για τη συγγραφή της μελέτης. Στη συνέχεια, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει συγκριτική προσέγγιση του ζητήματος μέσω της εξέτασης των εννόμων τάξεων περισσοτέρων χωρών, για να υπάρχει μια πιο πλήρης εικόνα. Συγκεκριμένα, οι χώρες που επιλέχθηκαν είναι οι εξής: Ολλανδία, Βέλγιο, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Καναδάς. Το άρθρο ολοκληρώνεται με κάποιες γενικές, συμπερασματικές παρατηρήσεις, ενώ σκιαγραφούνται και οι μελλοντικές προοπτικές της ευθανασίας.

ΜΕΛΕΤΗ