ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ 
 2019

ΤοΊδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ)θα προχωρήσει, για δωδέκατη συνεχόμενη χρονιά, στην απονομή εννέα ετήσιων Βραβείων (τρία για το Δημοτικό, τρία για το Γυμνάσιο και τρία για το Λύκειο) σε μαθητές του σχολείου του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ),οι οποίοι διακρίθηκαν την τρέχουσα σχολική χρονιά για την επίδοσή τους, το ήθος τους και την τακτική προσέλευσή τους στα μαθήματα. 

Τα Βραβεία θεσπίστηκαν το 2007 με πρωτοβουλία της απελθούσης Πρόεδρου του ΙΜΔΑ, Ομ. Καθηγήτριας Αλίκης Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, με στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των ανήλικων και νέων κρατουμένων για τη φοίτησή τους στο σχολείο. Τα Βραβείασυνίστανται σε χρηματικά έπαθλα της τάξης των 600€ ανά σχολική βαθμίδακαι η επιλογή των βραβευόμενων μαθητών γίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου του ΕΚΚΝΑ