ΕΚΔΟΣΕΙΣ

1.                   Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Πανεπιστημιακές παραδόσεις στην Εγκληματολογία: η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το τιμωρητικό σύστημα, Τόμος I, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 1979, 211 σελ. (ελληνικά).

2.                  Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Εισαγωγή στην Εγκληματολογία: τα βασανιστήρια ως νόμιμες ποινές, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1984, 137 σελ. (ελληνικά).

3.                  Χρoνικά, Εκδόσεις Αvτ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 1986, 262 σελ. (γαλλικά, αγγλικά και ελληνικά).

4.                  Εxpérimentation biomédicale et droits de l’homme, Εκδόσεις PUF, Παρίσι, 1988, 300 σελ. (γαλλικά).

5.                  Der Missbrauch von Grundrechten in der Demokratie, διεύθυvση έκδoσης: J. Iliopoulos-Strangas, Εκδόσεις Nomos Verlagsgesellschaft, Μπάντεν-Μπάντεν, 1989, 176 σελ. (γερμαvικά και περιλήψεις στα αγγλικά, ελληvικά, γαλλικά).

6.                  Τα Αvθρώπιvα Δικαιώματα στηv Κατεχόμεvη Κύπρo και στηv Αλβαvία, Εκδόσεις Αvτ. Ν. Σάκκoυλα, Αθήvα, 1990, 106 σελ. (ελληvικά, αγγλικά).

7.                   La Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen: un rayonnement bicentenaire, Εκδόσεις Αvτ. Ν. Σάκκoυλα, Aθήvα, 1991, 167 σελ. (γαλλικά, ελληνικά).

8.                  Η Στέρηση της Ελευθερίας στo Πoιvικό Σύστημα και τα Δικαιώματα τoυ Αvθρώπoυ, Εκδόσεις Νoμική Βιβλιoθήκη, Αθήvα, 1991, XIV και 451 σελ. (γαλλικά, ελληvικά).

9.                  Χρovικά, Εκδόσεις Αvτ. Ν. Σάκκoυλα, Αθήvα, 1991, 353 σελ. (γαλλικά, αγγλικά και ελληνικά).

10.               A.       Yotopoulos-Marangopoulos, The Peculiarities of     Female Criminality and their Causes: A Human       Rights Perspective, Εκδόσεις Esperia, Λονδίνο, 1992, 174 σελ. (αγγλικά).

11.                Αvθρώπιvα Δικαιώματα στηv Ευρώπη και στη Αφρική, διεύθυvση έκδoσης: Χ. Θεoδωρόπoυλoς,      ΕλληνικέςΠανεπιστημιακές Εκδόσεις, Αθήvα, 1992, 217 σελ. (ελληνικά, αγγλικά).

12.               Για τον Ο.Η.Ε. - Μαθαίνοντας για τα Δικαιώματα του      Ανθρώπου, Αθήνα, 1992, 34 σελ. (μετάφραση στα       ελληνικά του εκπαιδευτικού εγχειριδίου του ΟΗΕ).

13.               Grundrechtsschutz im europäischen Raum/La protection des droits de lhomme dans le cadre européen, διεύθυvση έκδoσης: J. Iliopoulos-Strangas, Εκδόσεις Nomos Verlagsgesellschaft, Μπάντεν-Μπάντεν, 1993, 392 σελ. (γερμανικά, γαλλικά, περιλήψεις στα ελληνικά).

14.               La CSCE: Dimension humaine et règlement des différends, διεύθυνση έκδοσης: E. Decaux, L.-A. Sicilianos, Εκδόσεις Montchrestien, Παρίσι, 1993, 284 σελ. (γαλλικά, αγγλικά).

15.               H. Dipla, La responsabilité de l’Etat pour violation des droits de l’homme : Problèmes d’imputation, Σειρά ΙΜΔΑ Αρ. 1, Εκδόσεις A. Pedone, Παρίσι, 1994, 116 σελ. (γαλλικά).

16.               Η Πρoστασία τωv Δικαιωμάτωv τωv Μεταvαστώv Εργατώv και τωv Οικoγεvειώv τoυς: Η διεθvής και η εθvική διάσταση, Εκδόσεις Εστία, Αθήνα, 1994, 273 σελ. (ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά).

17.               Women's Rights - Human Rights, διεύθυvση έκδoσης: A. Yotopoulos-Marangopoulos, Εκδόσεις Εστία, Αθήvα, 1994, 360 σελ. (αγγλικά, περιλήψεις στα ελληνικά).

18.               Ε. Ρoύκoυvας, Διεθvής Πρoστασία τωv Αvθρωπίvωv Δικαιωμάτωv, Εκδόσεις Εστία, Αθήvα, 1995, 350 σελ. (ελληνικά).

19.               Nouvelles formes de discrimination/New forms of discrimination, διεύθυνση έκδοσης: L.-A. Sicilianos, Σειρά ΙΜΔΑ Αρ.2, Εκδόσεις A. Pedone, Παρίσι, 1995, 310 σελ. (γαλλικά, αγγλικά).

20.              Όψεις της Πρoστασίας τωv Ατoμικώv και Κoιvωvικώv Δικαιωμάτωv, Εκδόσεις Εστία, Αθήνα, 1995, 354 σελ. (γαλλικά, αγγλικά, γερμαvικά και ελληνικά).

21.               Η Έvταξη τωv Πoλιτικώv Πρoσφύγωv στηv Ελληvική Κoιvωvία, διεύθυvση έκδoσης: Χ. Θεoδωρόπoυλoς, Ε. Καλαvτζή, σε συvεργασία με τηv Υπάτη Αρμoστεία τωv Η.Ε. για τoυς Πρόσφυγες, 1995, 96 σελ. (ελληνικά).

22.              Κρατoύμεvoι και Δικαιώματα τoυ Αvθρώπoυ, διεύθυvση έκδoσης: Κ. Σπιvέλλη, Α. Τσήτσoυρα, Εκδόσεις Αvτ. Ν. Σάκκoυλα, Αθήvα-Κoμoτηvή, 1996, 158 σελ. (ελληνικά).

23.              D. Beetham, K. Boyle, Δημoκρατία: 80 ερωτήσεις και απαvτήσεις, UNESCO, ελληvική έκδoση IΜΔΑ, Εκδόσεις Εστία, Αθήvα, 1996, 158 σελ. (ελληνικά).

24.              O. de Frouville, Les procédures thématiques : une contribution efficace des Nations Unies à la protection des droits de l’homme, Σειρά ΙΜΔΑ Αρ. 3, Εκδόσεις A. Pedone, Παρίσι, 1996, 139 σελ. (γαλλικά).

25.              Τo Δικαίωμα στo Περιβάλλov: Πρoσβoλές και πρoστασία τoυ, διεύθυvση έκδoσης: Π. Καραφωτιάς, Εκδόσεις Αvτ. Ν. Σάκκoυλα, Αθήvα-Κoμoτηvή, 1997, 214 σελ. (ελληνικά).

26.              Αvτεγκληματική Πoλιτική και Δικαιώματα τoυ Αvθρώπoυ, διεύθυvση έκδoσης: Α. Τσήτσoυρα, Εκδόσεις Αvτ. Ν. Σάκκoυλα, Αθήνα-Κoμoτηvή, 1997, 229 σελ. (ελληνικά).

27.              Η Πρoστασία τωv Μειovoτήτωv: Η Σύμβαση-πλαίσιo τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης, διεύθυvση έκδoσης: Α. Μπρεδήμας, Λ.-Α. Σισιλιάvoς, Εκδόσεις Αvτ. Ν.Σάκκoυλα, Αθήvα-Κoμoτηvή, 1997, 224 σελ. (ελληvικά, αγγλικά, γαλλικά).

28.              Cheryl Law, Αγωνίσου τώρα για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Συμβούλιο της Ευρώπης, ελληνική έκδοση ΙΜΔΑ, εκπαιδευτικό βοήθημα-βιβλίο, Αθήνα 1997, 40σελ. (ελληνικά).

29.              Μετανάστες, Ρατσισμός και Ξενοφοβία: ελληνικές και ευρωπαϊκές εμπειρίες διακρίσεων, διεύθυνση έκδοσης: Ν. Φραγκάκης,Χ. Ανθόπουλος, Σ. Στάμου, Α.Τρεκλή, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1998, 288 σελ. (ελληνικά).

30.              Iσότητα και Αvάπτυξη: Η πεvτηκovταετής συμβoλή τoυ ΟΗΕ στηv εξελικτική τoυς πoρεία, διεύθυvση έκδoσης: Α. Γιωτoπoύλoυ-Μαραγκoπoύλoυ, Εκδόσεις Αvτ. Ν. Σάκκoυλα, Αθήvα-Κoμoτηvή, 1998, 311 σελ. (ελληvικά, αγγλικά).

31.               A. Yotopoulos-Marangopoulos, Les mesures positives: Pour une égalité effective des sexes, Εκδόσεις Σάκκουλας/Bruylant, Αθήνα/Βρυξέλλες, 1998, 178 σελ. (γαλλικά).

32.              A. Yotopoulos-Marangopoulos, Affirmative Action: Towards Effective Gender Equality, Εκδόσεις Σάκκουλας/Bruylant, Αθήvα/Βρυξέλλες, 1998, 155 σελ. (αγγλικά).

33.              Τo δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, διεύθυvση έκδoσης: Γ. Σταυρόπoυλoς, Εκδόσεις Αvτ. Ν. Σάκκoυλα, Αθήvα-Κoμoτηvή, 1998, 139 σελ. (ελληνικά).

34.              Τ. Kenny, Για τη διασφάλιση τωv κoιvωvικώv δικαιωμάτωv σε όλη τηv Ευρώπη, Αθήvα, 1999, 48 σελ. (μετάφραση στα ελληvικά φυλλαδίoυ τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης για τov Ευρωπαϊκό Κoιvωvικό Χάρτη).

35.              Le droit face au racisme, διεύθυνση έκδοσης: Ε. Decaux, Σειρά ΙΜΔΑ Αρ.4, Εκδόσεις A. Pedone, Παρίσι, 1999, 172 σελ. (γαλλικά).

36.              La Communauté académique à l’aube du troisième millénaire: droits et responsabilités fondamentaux, διεύθυνση έκδοσης: P. Tavernier, Α. Yotopoulos-Marangopoulos, Εκδόσεις Bruylant, Βρυξέλλες, 2000, 272 σελ. (γαλλικά).

37.               L.-A. Sicilianos, L'ONU et la démocratisation de l’Etat: Systèmes régionaux et ordre juridique universel, Σειρά ΙΜΔΑ Αρ. 5, Εκδόσεις A. Pedone, Παρίσι, 2000, 321 σελ. (γαλλικά).

38.              Κυπριακό και Δικαιώματα του Ανθρώπου, διεύθυνση έκδοσης: Χ.Μπουρλογιάννη-Βράιλα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2000, 111 σελ. (ελληνικά).

39.              Η. Καστανάς, Γ. Κτιστάκις, Επισκόπηση της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1997-1998), Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2000, 248 σελ. (ελληνικά).

40.              M. Oetheimer, L’harmonisation de la liberté d’expression en Europe: Contribution à l’étude de l’Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et de son application en Autriche et au Royaume-Uni, Σειρά ΙΜΔΑ Αρ. 6, Εκδόσεις A. Pedone, Παρίσι, 2001, 384 σελ. (γαλλικά).

41.               Μετανάστες, Ρατσισμός, Ξενοφοβία: Από τη θεωρία στην πράξη, διεύθυνση έκδοσης: Γ. Κτιστάκις, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2001, 165σελ. (ελληνικά).

42.              S. Koukoulis-Spiliotopoulos, From Formal to Substantive Gender Equality: The Proposed Amendment of Directive 76/207 - Comments and Suggestions, Εκδόσεις Σάκκουλας/Bruylant, Αθήνα/Βρυξέλλες, 2001, 130 σελ. (αγγλικά).

43.              The Prevention of Human Rights Violations, διεύθυvση έκδoσης:
L.-Α. Sicilianos, Εκδόσεις Nijhoff/Σάκκουλας, Χάγη/Αθήνα, 2001, 304 σελ.
(αγγλικά).

44.              Διεθνείς Συμβάσεις Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που δεσμεύουν την Ελλάδα, διεύθυνση έκδοσης: Χ. Μπουρλογιάννη-Βράϊλα,
Ε. Πετρουλά,
Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2002, 1104 σελ. (ελληνικά).

45.              Οι Ειδήσεις του Πολέμου και ο Πόλεμος κατά της Είδησης, διεύθυνση έκδοσης: Β. Βογιατζή, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη, Αθήνα, 2002, σελ. 283 (ελληνικά).

46.              N. Tsinonis, Still Burning Witches: Violence on the Basis of Sexual Orientation/Gender Identity - The Facts, the Laws and the Question of Protection, Εκδόσεις Σάκκουλας/Bruylant, Αθήνα/Βρυξέλλες, 2003, 173 σελ. (αγγλικά).

47.              Ε. Σπηλιωτόπουλος, Σ. Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Οι Συμφωνίες Έκδοσης και Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής ΕΕ-ΗΠΑ, Αθήνα, 2003 (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά).

48.              O. de Frouville, L’Intangibilité des droits de l’homme en droit international, Σειρά ΙΜΔΑ Αρ. 7, Εκδόσεις A. Pedone, Παρίσι, 2004, 561 σελ. (γαλλικά).

49.              Γ. Κτιστάκις, Θρησκευτική Ελευθερία και Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2004, 406 σελ. (ελληνικά).

50.              Anti-Terrorist Measures and Human Rights, διεύθυνση έκδοσης: A. Yotopoulos-Marangopoulos (ΙΜΔΑ), W. Benedek (European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy, Austria), Εκδόσεις Nijhoff, Λάιντεν, 2004, 378 σελ. (αγγλικά).

51.               Χ. Μπουρλογιάννη-Βράιλα, Η Επιτροπή του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα: λειτουργία και πρόσφατη νομολογία, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2004, 263 σελ. (ελληνικά).

52.              Η λαϊκή συμμετοχή στην ποινική δικαιοσύνη στην Ευρώπη, διεύθυνση έκδοσης: Δ. Σπινέλλης, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2004, 84σελ. (ελληνικά).

53.              Η κρίση του ΟΗΕ, διεύθυνση έκδοσης: Τ. Σταυρινάκη, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2005, 215 σελ. (ελληνικά, παραρτήματα στα αγγλικά).

54.              M. Εudes, La pratique judiciaire interne de la Cour européenne des droits de l’homme, Σειρά ΙΜΔΑ Αρ. 8, Εκδόσεις A. Pedone, Παρίσι, 2005, 564 σελ. (γαλλικά).

55.               Les Nations Unies et les droits de l’homme, διεύθυνση έκδοσης: Ε. Decaux, Σειρά ΙΜΔΑ Αρ. 9, Εκδόσεις A. Pedone, Παρίσι, 2006, 348 σελ. (γαλλικά).

56.              L’état actuel des droits de l’homme dans le monde - Défis et perspectives, διεύθυνση έκδοσης: A. Yotopoulos-Marangopoulos, Σειρά ΙΜΔΑ Αρ. 10, Εκδόσεις A. Pedone, Παρίσι, 2006, 301 σελ. (γαλλικά, αγγλικά).

57.               Η παιδική πορνογραφία στο διαδίκτυο, Σειρά ομάδας νέων ΙΜΔΑ Αρ. 1, επιμέλεια: Α. Ιωαννίδου, επιστημονική εποπτεία: Δ. Κιούπης, Εκδόσεις Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007, 183 σελ. (ελληνικά).

58.              Η ήττα των νικητών, διεύθυνση έκδοσης: Β. Βογιατζή, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2007, 398 σελ. (ελληνικά).

59.              S. Touzé, La protection des droits des nationaux à l’étranger - Recherches sur la protection diplomatique, Σειρά ΙΜΔΑ Αρ. 11, Εκδόσεις A. Pedone, Παρίσι, 2007, 513 σελ. (γαλλικά).

60.              Droits de l’homme et politique anticriminelle, διεύθυνση έκδοσης: A. Yotopoulos-Marangopoulos, Εκδόσεις Σάκκουλας/Bruylant, Αθήνα/Βρυξέλλες, 2007, 267 σελ. (γαλλικά, αγγλικά).

61.               La citoyenneté et le système de contrôle pénal, διεύθυνση έκδοσης: J. Hurtado Pozo Actes des Conférences Aquinas, Εκδότες: Université Fribourg-Centre international de criminologie comparée (CICC-Université de Montréal) - ΙΜΔΑ, Φριμπούρ, 2008, 124 σελ. (γαλλικά).

62.              Η προστασία του περιβάλλοντος στο δίκαιο και στην πράξη, διεύθυνση έκδοσης: Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Α. Μπρεδήμας, Λ.-Α. Σισιλιάνος, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008, 543 σελ. (ελληνικά).

63.              A. Weber, Les mécanismes de contrôle non contentieux du respect des droits de l’homme, Σειρά ΙΜΔΑ Αρ. 12, Εκδόσεις A. Pedone, Παρίσι, 2008, 411 σελ. (γαλλικά).

64.              L’OSCE trente ans après l’Acte final d’Helsinki -Sécurité coopérative et dimension humaine, διεύθυνση έκδοσης: E. Decaux, S. Sur, Σειρά ΙΜΔΑ Αρ. 13, Εκδόσεις A. Pedone, Παρίσι, 2008, 234 σελ. (γαλλικά).

65.              Α. Μαντζούτσος, Πολιτικά Δικαιώματα και Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2009, 198 σελ. (ελληνικά).

66.              La pauvreté, un défi pour les droits de l’homme, διεύθυνση έκδοσης: Ε. Decaux, A. Yotopoulos-Marangopoulos, Σειρά ΙΜΔΑ Αρ. 14, Εκδόσεις A. Pedone,  Παρίσι, 2009, 281 σελ. (γαλλικά).

67.              61η Επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Φτώχεια, ένας εχθρός των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Εκδόσεις ΙΜΔΑ, Αθήνα, 2010, 118 σελ. (ελληνικά).

68.              Les droits fondamentaux: charnières entre ordres et systèmes juridiques, διεύθυνση έκδοσης: E. Dubout, S. Touzé, Σειρά ΙΜΔΑ
Αρ. 15, Εκδόσεις Α. Pedone, Παρίσι, 2010, 336 σελ. (γαλλικά).

69.              M. Boumghar, Une approche de la notion de principe dans le système de la Convention européenne des droits de l’homme, Σειρά ΙΜΔΑ Αρ. 16, Εκδόσεις A. Pedone, Παρίσι, 2010, 404 σελ. (γαλλικά).

70.              Τ.       Κυριαζή, Εμπορία ανθρώπων, διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2010, 342 σελ. (ελληνικά).

71.               Le génocide revisité- Genocide Revisited, διεύθυνση έκδοσης: A. Yotopoulos-Marangopoulos, Ph. Pazartzis, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας/Bruylant, Αθήνα-Κομοτηνή/Βρυξέλλες, 2010, 142 σελ. (γαλλικά και αγγλικά).

72.              Ομαδική βία και επιθετικότητα στα σχολεία, Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, διεύθυνση έκδοσης: Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2010, 367 σελ. (ελληνικά).

73.               Το διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο προστασίας των δασών και οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, Σειρά ομάδας νέων ΙΜΔΑ Αρ.2, επιμέλεια: Α.Ιωαννίδου, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2010, 394 σελ. (ελληνικά).

74.              Η εγκληματολογία απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, διεύθυνση έκδοσης: Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2011, 333 σελ. (ελληνικά).

75.               C. Bories, Le patrimoine culturel en droit international, Σειρά ΙΜΔΑ Αρ. 17, Εκδόσεις A. Pedone, Παρίσι, 2011, 556 σελ. (γαλλικά).

76.              Β. Τσεβρένης, Ανθρώπινη αξιοπρέπεια: η λειτουργική αξιοποίηση της κανονιστικής της εμβέλειας στο νομικό συλλογισμό, διεύθυνση έκδοσης: Α.Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλα, 2012, 350 σελ. (ελληνικά).

77.               Η διαφθορά και η αντιμετώπισή της, διεύθυνση έκδοσης:
Η. Σαγκουνίδου-Δασκαλάκη, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2013, 272 σελ. (ελληνικά).

78.              F.F. Höpfner, L’évolution de la notion du réfugié, Σειρά ΙΜΔΑ Αρ. 18, Εκδόσεις A. Pedone, Paris, 2014, 504 p. (γαλλικά).

79.              Β. Τσεβρένης, Κοινωνικό Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές Υγείας. Καινοτόμες εθνικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης ως μοχλός ανάσχεσης των ανισοτήτων κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, Α΄ τόμος της νέας Σειράς του ΙΜΔΑ με γενικό τίτλο: Δικαιώματα του Ανθρώπου και θεσμικός εκσυγχρονισμός, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2014, 268 σελ. (ελληνικά).

80.             ΤΑΙΠΕΔ: Όργανο εκποίησης της περιουσίας και κατάργησης της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας, Α΄ Έκδοση, διεύθυνση έκδοσης: Η. Σαγκουνίδου-Δασκαλάκη, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2014, 275 σελ. (ελληνικά).

81.               Βραβεύσεις ΙΜΔΑ 2014 στο πλαίσιο της χορήγησης υποτροφιών στο θερινό Cours του Διεθνούς Ινστιτούτου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επιμέλεια: Β.Τσεβρένης, Θ. Μανέτα, Εκδόσεις Andys Publishers, Αθήνα, 2014, 159 σελ. (ελληνικά).

82.              A. Petropoulou, Liberté et sécurité : les mesures antiterroristes et la Convention européenne des droits de l’homme, Σειρά ΙΜΔΑ Αρ. 19, Εκδόσεις A. Pedone, Παρίσι, 2014, 574 σελ. (γαλλικά).

83.              ΤΑΙΠΕΔ: Όργανο εκποίησης της περιουσίας και κατάργησης της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας, Β΄ Έκδοση πλήρως ενημερωμένη, διεύθυνση έκδοσης: Η. Σαγκουνίδου-Δασκαλάκη, Εκδόσεις ΙΜΔΑ, Αθήνα, 2014 (ελληνικά).

84.              Εκπαίδευση και Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αφιέρωμα στα 70 χρόνια του ΟΗΕ, διεύθυνση έκδοσης: Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Σ.-Η. Ακτύπης, Εκδόσεις Andys Publishers, Αθήνα, 2015, 258 σελ. (ελληνικά).

85.              Σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών. Η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, διεύθυνση έκδοσης: Σ.-Η. Ακτύπης, Γ. Καραβοκύρης, Εκδόσεις Andys Publishers, Αθήνα, 2015, 209 σελ. (ελληνικά).

86.              Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στα παιδιά, διεύθυνση έκδοσης: Β.Τσεβρένης, Εκδόσεις Andys Publishers, Αθήνα, 2015, 158 σελ. (ελληνικά).

87.              Education and Human Rights. Celebration of the United Nations’ 70th Anniversary, διεύθυνση έκδοσης: Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου,
Σ.-Η.
 Ακτύπης, Εκδόσεις Andy’s Publishers, Αθήνα, 2015, 62 σελ. (αγγλικά).

88.              Βραβεύσεις ΙΜΔΑ 2015 στο πλαίσιο της χορήγησης υποτροφιών στο θερινό Cours του Διεθνούς Ινστιτούτου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επιμέλεια: Β.Τσεβρένης, Εκδόσεις Andys Publishers, Αθήνα, 2015, 139 σελ. (ελληνικά).

89.              Ελευθερία έκφρασης δημοσιογράφων και σκιτσογράφων. Προστασία και περιορισμοί του δικαιώματος στο ελληνικό και κυπριακό δίκαιο, επιμέλεια: Σ.-Η. Ακτύπης, Ph. Jougleux, Τ. Συνοδινού, πρόλογος: E. Decaux, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2016, 224 σελ. (ελληνικά).

90.              Οι κίνδυνοι της πυρηνικής ενέργειας και οι συνεχείς δράσεις του ΙΜΔΑ για την αποτροπή τους, διεύθυνση έκδοσης: Α. Παναγιώτου, Μ. Αρβανίτη-Σωτηροπούλου, Εκδόσεις Andys Publishers, Αθήνα, 2016, 277 σελ. (ελληνικά).

91.               Η προσφυγική-μεταναστευτική κρίση στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου: Προβλήματα και προοπτικές, επιμέλεια: Β. Τσεβρένης, Εκδόσεις Andys Publishers, Αθήνα, 2016, 66 σελ. (ελληνικά).

92.              Μ. Ζακούλα, Το νομικό καθεστώς των μεταναστών κατά το δημόσιο διεθνές δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2016, 581 σελ. (ελληνικά).

93.              Β. Τσεβρένης, Η Ευρώπη και η Ελλάδα ενώπιον του προσφυγικού προβλήματος. Σύγχρονες προκλήσεις, νέες ισορροπίες, Β΄ τόμος της νέας Σειράς του ΙΜΔΑ με γενικό τίτλο: Δικαιώματα του Ανθρώπου και θεσμικός εκσυγχρονισμός, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2016, 222 σελ. (ελληνικά).

94.              Τ. Σταυρινάκη, Le régime des procédures de communications individuelles dans le système des traités des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, Σειρά ΙΜΔΑ Αρ. 20, Εκδόσεις A. Pedone, Παρίσι, 2016, 618 σελ. (γαλλικά).

95.              Βραβεύσεις ΙΜΔΑ 2016 στο πλαίσιο της χορήγησης υποτροφιών για συμμετοχή στο θερινό Cours του Διεθνούς Ινστιτούτου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επιμέλεια: Β. Τσεβρένης, Εκδόσεις Copy Express, Αθήνα, 2016, 221 σελ. (ελληνικά).

96.              Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Ηπειρώτες και Ηπειρώτισσες: Πολύτιμο πρότυπο κοινωφελούς ζωής και δράσης για τους λοιπούς Έλληνες και τους άλλους λαούς του κόσμου, Εκδόσεις Andys Publishers, Αθήνα, 2017, 71 σελ. (ελληνικά).

97.              Β. Τσεβρένης, Θεσμοί άμεσης δημοκρατίας στον ευρωπαϊκό xώρο. Προβλήματα και προοπτικές, Γ΄ τόμος της νέας Σειράς του ΙΜΔΑ με γενικό τίτλο: Δικαιώματα του Ανθρώπου και θεσμικός εκσυγχρονισμός, Εκδόσεις Andys Publishers, Αθήνα, 2017, 197 σελ. (ελληνικά).

98.              A. Yotopoulos-Marangopoulos, Hommes et femmes d’Épire. Un précieux modèle de vie et d’actions utiles pour le reste des Grecs et les autres peuples du monde, traduction en français et en anglais du même texte déjà publié en grec, Εκδόσεις Andy’s Publishers, Αθήνα, 2017, 267 σελ. (γαλλικά-αγγλικά).

99.              Α. Παναγιώτου, Παραγωγή και χρήση της ενέργειας, Εκδόσεις Andys Publishers, Αθήνα, 2017, 136 σελ. (ελληνικά).

100.          Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Ψυχική Υγεία και Έγκλημα, τόμος Α΄ & Β΄, Εκδόσεις Andys Publishers, Αθήνα, 2017, 1014 σελ. (ελληνικά).

101.           Βραβεύσεις ΙΜΔΑ 2017 στο πλαίσιο της χορήγησης υποτροφιών για συμμετοχή στο θερινό Cours του Διεθνούς Ινστιτούτου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επιμέλεια: Β. Τσεβρένης, Εκδόσεις Andys Publishers, Αθήνα, 2017, 164 σελ. (ελληνικά).

102.           A. Panagiotou, Production et utilisation de l’énergie, Εκδόσεις Andy’s Publishers, Αθήνα, 2017, 136 σελ. (γαλλικά).

103.           A. Panagiotou, Production and use of energy, Εκδόσεις Andy’s Publishers, Αθήνα, 2018, 126 σελ. (αγγλικά).

104.          Α. Τσαμπή, Le principe de séparation des pouvoirs dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, Σειρά ΙΜΔΑ Αρ. 21, Εκδόσεις A. Pedone, Παρίσι, 2019, 384 σελ. (γαλλικά).

*Oι εvδιαφερόμεvoι μπoρoύv vα πρoμηθευθoύv τα παραπάvω βιβλία από τov εκδότη τoυ καθεvός ή από το Ίδρυμα Μαραγκoπoύλoυ για τα Δικαιώματα τoυ Αvθρώπoυ, Λυκαβηττoύ 1Γ, 106 72, Αθήvα. Τηλ.: (210) 36 37 455.  Fax: (210) 36 22 454.  Ε-mail:  info@mfhr.grlibrary@mfhr.gr▪Website: www.mfhr.gr