Συμμετοχή ΙΜΔΑ στην Πλατφόρμα φορέων της κοινωνίας των πολιτών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Fundamental Rights Agency)

 Συμμετοχή ΙΜΔΑ στην Πλατφόρμα φορέων της κοινωνίας των πολιτώντου Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(European Union Fundamental Rights Agency)

 

Βιέννη, 10-11 Απριλίου 2014

 

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) συμμετείχε με τους επιστημονικούς του συνεργάτες, Απόστολο Βλαχογιάννη και Κωνσταντίνο Καζανά, στην 7η συνάντηση της Πλατφόρμας των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, που πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Απριλίου 2014 στη Βιέννη με θέμα «Μελλοντικές προτεραιότητες των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης - Η συνεισφορά της κοινωνίας των πολιτών».

 

Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν τον καθοριστικό ρόλο της Πλατφόρμας στο σχεδιασμό της μελλοντικής πολιτικής θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος αυτός γίνεται περαιτέρω αντιληπτός αν ληφθούν υπόψη οι επερχόμενες εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο προσδιορισμός των νέων στρατηγικών προτεραιοτήτων σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων καθώς και η μελλοντική ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ορθώς υποστηρίχθηκε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή σημαντικές προκλήσεις και γι’ αυτό το λόγο ο σεβασμός, η προστασία και η προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθίσταται ιδιαίτερα επιτακτική ανάγκη. Έμφαση δόθηκε επιπλέον στην αποτελεσματική εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας και στην αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Τέλος, αναγνωρίσθηκε η σημασία του να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μία δεσμευτική εσωτερική στρατηγική ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Το ΙΜΔΑ, δια των εκπροσώπων του, ενημέρωσε τα μέλη της Πλατφόρμας για τις θέσεις του Ιδρύματος σχετικά με την επέκταση της νομικής και θεσμικής προστασίας που παρέχεται στους πρόσφυγες, σε κατηγορίες ατόμων, ιδιαίτερα κοριτσιών, τα οποία υφίστανται διώξεις και κινδυνεύουν από την ίδια τους την οικογένεια[*]. Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει την κύρωση από τα κράτη μέλη του Τρίτου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα ατομικής προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Παιδιού. Επιπρόσθετα, το Ίδρυμά μας ανέδειξε την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Βαλλιανάτος και άλλοι κατά Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία ο αποκλεισμός στη χώρα μας των ομόφυλων ζευγαριών από τη δυνατότητα σύναψης συμφώνου συμβίωσης παραβιάζει το άρθρο 14 (απαγόρευση των διακρίσεων) σε συνδυασμό με το άρθρο 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η συμμόρφωση της Ελλάδας προς την καταδικαστική απόφαση του Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης είναι πλέον μονόδρομος.

 

Το Ίδρυμά μας πάγια προβάλλει τη θέση ότι σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης που πλήττει όλη την Ευρώπη και εξαιτίας της οποίας παραβιάζονται τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και υπονομεύονται οι δημοκρατικοί θεσμοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαφυλάξει στην πράξη τις ουμανιστικές οικουμενικές αξίες που αποτελούν τα θεμέλιά της. Η Ένωση πρέπει επιτέλους να πάψει να επιβάλλει στα κράτη μέλη οικονομικές πολιτικές που προσβάλλουν τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και υπονομεύουν τη Δημοκρατία. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να επαναληφθεί ό,τι υπέφερε η Ευρώπη και η ανθρωπότητα ολόκληρη στο πρόσφατο παρελθόν από την άνοδο του ναζισμού.

 

[*] Βλ. προφορική παρέμβαση του ΙΜΔΑ στην 7η συνάντηση της Πλατφόρμας (διαθέσιμο στο http://www.mfhr.gr/categories.asp?ln=0&id=137).